About Lulú Soto

Guadalajara, Jalisco, México – BCN. Catalunya. Spain

ENG

Art direction, graphic design, editorial & product management.

My professional activity is in the field of graphic communication, and more specifically in graphic design (editorial, corporate identity, art direction, web design, packaging, etc.). My working environment is usually commercial, cultural and institutional. Experience in art direction, museum design, team and budget management.

La Sixtina (Design agency based in Barcelona) 2005-2022 in charge of corporate identity, art direction, editorial design and exhibition design, for commercial firms such as Moët & Chandon, Dom Pérignon, Victorio & Lucchino, Olympus, HUB Alimentaria, Lidl, Mestres, B-lux…

As a freelance professional she has worked as the graphic director of various exhibitions and publications projects, including web design, such as Biennal 2064, Bòlit Centre d’Art Contemporani. Girona. La Virreina. Centre de la imatge, CCCC, Valencia; Fantasma ’77. Iconoclastia espanyola (TS, RU, CS, CC, 2019-2021); Welcome (Barcelona City Council, 2017-2018); Barcelona. Mar viva (Barcelona City Council, 2017); No tocar, por favor (Artium, 2013); The baroque effect. Politics of the Hispanic image (CCCB, 2010, CAC –Quito, Ecuador- 2011); Electoral spots. The Democracy Show (Barcelona City Council, 2008), Asteroide B-612 (Haus der Kunst Art Gallery -Guadalajara, México- 2002).

In the field of corporate identity, she’s been commissioned by the Independent Film Producer Bretzel & Tequila (2019) to manage the graphic ID, Independent Film Producer La Inesperada, Culture Action Europe’s (European Union) cultural policy communication campaign…

 

From my perspective, the role of design is to contribute to a direct and effective understanding of a message in the relevant environment, bearing in mind a series of premises: inclusive and egalitarian interaction, and sustainable, optimised and low environmental impact management of technical processes. My activity is conducted through what is called Design Thinking, which puts a critical and transversal understanding of the interaction with customers as well as the technical processes involved first. Consequently, there are always two objectives: the first is to understand the nature of the project, proposing attractive and functional visual resources; and the second is to help the client to a critical, respectful and sustainable conception of their modes of production and dissemination. Naturally, each project requires different approaches depending on its nature, which implies a study of the market, user characteristics and mode of production.

 

Academic background

 • Degree in Graphic Design and Communication
  1993-1997. Guadalajara, Mexico. University of Guadalajara. University Centre of Art, Architecture and Design
 • Master in Architecture, Art and Ephemeral Space
  2003-2004. Barcelona. Polytechnic University of Catalonia
 • Photra digital 1999. Toronto, Canada. Printing techniques

Skills

 • Audiovisual editing and production software, especially those most closely linked to graphic editing.
 • Mastery of technical processes
 • Design thinking (critical and transversal understanding of interaction with clients and the technical processes involved).
 • Empathy and flexibility
 • Teamwork
 • Self-starter
 • Problem solving

Languages

CAST · CAT · ENG

CAT

Direcció artística, disseny gràfic, gestió editorial i de producte.

La meva activitat professional s’exerceix en l’àmbit de la comunicació gràfica, i més en concret en el disseny gràfic (editorial, identitat corporativa, adreça d’art, disseny web, embalatge, etc.). El meu entorn d’actuació és habitualment comercial, cultural i institucional. Experiència en direcció d’art, disseny museístic, gestió d’equips humans i de pressupostos.

La Sixtina (Agència de disseny amb seu a Barcelona) 2005-2022 a càrrec de la identitat corporativa, adreça d’art, disseny editorial i disseny d’exposicions, per a signatures comercials com Moët & Chandon, Dom Pérignon, Victorio & Lucchino, Olympus, HUB Alimentària, Lidl, Mestres, B-lux…

Com a professional independent he treballat com a directora d’art de diversos projectes d’exposicions i publicacions, incloent-hi el disseny web, com Biennal 2064, Bòlit Centre d’Art Contemporani. Girona. La Virreina. Centre de la imatge, CCCC, Valencia; 2022-2023; Fantasma ’77. Iconoclastia espanyola (TS, RU, CS, CC, 2019-2021; Welcome, Ajuntament de Barcelona, 2017-2018; Barcelona. Mar viva, Ajuntament de Barcelona, 2017; No tocar, por favor, Artium, 2013; El d-efecte barroc. Polítiques de la imatge hispana,CCCB, 2010, CAC –Quito, Ecuador- 2011; Spots electorals. L’espectacle de la democràcia, Barcelona, 2008; Asteroide B-612, Haus der Kunst Art Gallery, Guadalajara, México, 2002.

En el camp de la identitat corporativa,  Bretzel & Tequila, productora de cinema independent, Barcelona; La Inesperada, festival de cine independent, Barcelona; Culture Action Europe’s (Unió Europea) campanyes polítiques culturals…

 

Des de la meva perspectiva, la funció del disseny és contribuir a una comprensió directa i eficaç d’un missatge en el mitjà pertinent, tenint present una sèrie de premisses: interacció inclusiva i igualitària, i gestió sostenible i optimitzada i de baix impacte ambiental dels processos tècnics. La meva activitat es condueix a través del que es denomina Design Thinking, que anteposa una comprensió crítica i transversal de la interacció amb els clients així com dels processos tècnics que impliquen. Per consegüent, sempre es plantegen dos objectius: el primer és comprendre la naturalesa del projecte, proposant recursos visuals atractius i funcionals; i el segon, ajudar al client a una concepció crítica, respectuosa i sostenible de les seves maneres de producció i difusió. Naturalment, cada projecte requereix d’aproximacions diverses segons la seva naturalesa, la qual cosa implica estudi de mercat, característiques d’usuari i manera de producció.

 

Formació acadèmica

 • Llicenciatura en Disseny Gràfic i Comunicació
  1993-1997. Guadalajara, Mèxic. Universitat de Guadalajara. Centre Universitari d’Art Arquitectura i Disseny
 • Màster Arquitectura, Art i Espai Efímer
  2003-2004. Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya
 • Photra digital 1999. Toronto, el Canadà. Tècniques d’impressió

Habilidades

 • Software d’edició i producció audiovisual, sobretot els més vinculats a l’edició gràfica
 • Domini de processos tècnics AAFF
 • Design thinking (comprensió crítica i transversal de la interacció amb els clients així com dels processos tècnics que impliquen)
 • Empatia i flexibilitat
 • Treball en equip
 • Autodidacta
 • Solució de problemes

Idiomes

CAST · CAT · ENG

CAST

Dirección artística, diseño gráfico, gestión editorial y de producto.

Mi actividad profesional se desempeña en el ámbito de la comunicación gráfica, y más en concreto en el diseño gráfico (editorial, identidad corporativa, dirección de arte, diseño web, packaging, etc.). Mi entorno de actuación es habitualmente comercial, cultural e institucional. Experiencia en dirección de arte, diseño museístico, gestión de equipos humanos y de presupuestos.

La Sixtina (Agencia de diseño con sede en Barcelona) 2005-2022 a cargo de la identidad corporativa, dirección de arte, diseño editorial y diseño de exposiciones, para firmas comerciales como Moët & Chandon, Dom Pérignon, Victorio & Lucchino, Olympus, HUB Alimentaria, Lidl, Mestres, B-lux…

Como profesional independiente he trabajado como directora de arte de diversos proyectos de exposiciones y publicaciones, incluyendo el diseño web, como Biennal 2064, Bòlit Centre d’Art Contemporani. Girona. La Virreina. Centre de la imatge, CCCC, Valencia, 2023; Fantasma ’77. Iconoclastia espanyola (TS, RU, CS, CC) 2019-2021; Welcome, Ayuntamiento de Barcelona, 2017-2018; Barcelona. Mar viva, Ayuntamiento de Barcelona, 2017; No tocar, por favor Artium, 2013; El d-efecto barroco. Políticas de la imagen hispana, CCCB, 2010, CAC –Quito, Ecuador- 2011; Spots electorales. El espectáculo de la democracia, Barcelona, 2008; Asteroide B-612, Haus der Kunst Art Gallery, Guadalajara, México, 2002.

En el campo de la identidad corporativa,  Bretzel & Tequila, productora de cine independiente, Barcelona; La Inesperada, festival de cine independiente, Barcelona; Culture Action Europe’s (Unión Europea) campañas políticas culturales…

 

Desde mi perspectiva, la función del diseño es contribuir a una comprensión directa y eficaz de un mensaje en el medio pertinente, teniendo presente una serie de premisas: interacción inclusiva e igualitaria, y gestión sostenible y optimizada y de bajo impacto ambiental de los procesos técnicos. Mi actividad se conduce a través de lo que se denomina Design Thinking, que antepone una comprensión crítica y transversal de la interacción con læs clientæs así como de los procesos técnicos que implican. Por consiguiente, siempre se plantean dos objetivos: el primero es comprender la naturaleza del proyecto, proponiendo recursos visuales atractivos y funcionales; y el segundo, ayudar al clientæ a una concepción crítica, respetuosa y sostenible de sus modos de producción y difusión. Naturalmente, cada proyecto requiere de aproximaciones diversas según su naturaleza, lo que implica estudio de mercado, características de usuario y modo de producción.

 

Formación académica

 • Licenciatura en Diseño Gráfico y Comunicación
  1993-1997. Guadalajara, México. Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño
 • Master Arquitectura, Arte y Espacio Efímero
  2003-2004. Barcelona. Universidad Politécnica de Cataluña
 • Photra digital 1999. Toronto, Canadá. Técnicas de impresión

Habilidades

 • Software de edición y producción audiovisual, sobre todo los más vinculados a la edición gráfica
 • Dominio de procesos técnicos AAFF
 • Design thinking (comprensión crítica y transversal de la interacción con los clientes así como de los procesos técnicos que implican)
 • Empatía y flexibilidad
 • Trabajo en equipo
 • Autodidacta
 • Solución de problemas

Idiomas

CAST · CAT · ENG